Określanie wartości maszyn i urządzeń w Zamościu – Oferta

Oferuję sporządzanie operatów szacunkowych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz standardem zawodowym rzeczoznawców majątkowych  „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności” uzgodnionym w dniu 4 stycznia 2010 r. przez Ministra Infrastruktury,  z zachowaniem najwyższej staranności i dokładności, z poszanowaniem Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny opracowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i zalecanych do stosowania jako zasady dobrej praktyki zawodowej i dorobku środowiska.

Posiadam certyfikat wydany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, dzięki któremu realizuję wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności hipotecznych – akceptowany przez wszystkie banki.

Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Realizuję wyceny nieruchomości:

 • nieruchomości lokalowych – mieszkalnych i użytkowych,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokali,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi gotowymi i w trakcie realizacji,
 • nieruchomości rolnych zabudowanych tzw. zabudową zagrodową (siedliska),
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (np. działki pod zabudowę),
 • nieruchomości rolnych stanowiących grunty orne, łąki czy pastwiska itp.,
 • prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • ograniczonych praw rzeczowych.

Gwarantuję

 • dojazd do nieruchomości w terminie dogodnym dla zleceniodawcy,
 • samodzielne badanie ksiąg wieczystych i dokumentacji związanej z nieruchomością,
 • sporządzenie operatu szacunkowego w formie pisemnej w liczbie egzemplarzy uzgodnionej ze zleceniodawcą,
 • dyskretną dokumentację fotograficzną,
 • czytelną i profesjonalną oprawę graficzną operatu szacunkowego.

Cele, dla których sporządzam wyceny nieruchomości:

• pod zabezpieczania hipoteczne,
• określenie ceny sprzedaży,
• zniesienie współwłasności,
• podział majątku, dział spadku,
• ustanowienie odrębnej własności lokalu,
• określenie wartości nieruchomości dla potrzeb oświadczeń majątkowych,
• dla celów indywidualnych.

Działam na terenie powiatu zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, biłgorajskiego, janowskiego, chełmskiego, łęczyńskiego, świdnickiego oraz lubelskiego w województwie lubelskim.

zabezpieczenie wierzytelności

sporządzanie operatów szacunkowych

transakcje kupna-sprzedaży